Speech directeur VSBfonds Maarten Reuchlin over afvallen

Twee jaar geleden bezochten twee van onze medewerkers een congres op het theaterfestival in de Amsterdamse Stadsschouwburg en maakten daar nader kennis met de Jeugdtheaterscholen. Wat hen daarbij opviel was de grote onderlinge verschillen op het punt van omvang en kwaliteit tussen de ruim 40 scholen,die ons land rijk is. Op zich niet verwonderlijk gezien de onstuimige groeiperiode die deze scholen de afgelopen 15 jaar doormaakten.

Eén ding leek echter wel bij alle scholen gelijk te zijn: Het grote enthousiasme van leerlingen en staf. Al met al reden genoeg voor het VSBfonds om met Theaterwerk NL te overleggen over de behoeften van de jeugdtheaterscholen. Het was van meet af aan duidelijk dat de overheid bij een kwaliteitsimpuls betrokken moest worden. Ongeveer gelijktijdig had deze gedachte ook bij OCW postgevat en had men eveneens contact opgenomen met Theaterwerk NL. Het resultaat van de gesprekken en het grondige studiewerk dat volgde, is een unieke samenwerking tussen het ministerie en het VSBfonds in de vorm van de stimuleringsregeling die wij hier vandaag samen aan u presenteren. Over de details zult u later vandaag geïnformeerd worden. Waarom vindt het fonds het zo belangrijk dat deze stimuleringsregeling er komt? Onze betrokkenheid wordt natuurlijk allereerst ingegeven door de waarde van de jeugdtheaterscholen voor onze Nederlandse maatschappij.

 

Afvallen en gezondheid een aandachtspunt

Zoals veel scholen in de VS en nu ook in Nederland kampen kinderen met een overgewicht. Met name door het gebrek aan voldoende beweging, maar vooral door het nuttigen van verkeerde consumpties. Consumpties waar suiker centraal staat. Daar moeten we vanaf. Kinderen moeten lichter worden. Echter is het wel zaak dat ze gezond moeten afvallen en niet deelnemen aan allerlei crashdiëten. Dat gezegd hebbende, is een minder zwaar gewicht tevens van waarde voor theater voorstellingen.

 

Belastelling Theater

De belangstelling van kinderen en jongeren voor deelname aan theaterscholing en theaterproducties is enorm. Inmiddels tellen deze scholen ruim 11.000 leerlingen. Daarmee vormen de theaterscholen ook kweekvijvers voor cultureel talent. Maar ook voor kinderen die niet het talent of de ambitie bezitten voor een verdere theatercarrière vormt de ervaring en kennis, opgedaan op een theaterschool, een belangrijk stuk culturele bagage voor het leven. Tevens constateren wij een groeiende belangstelling van afgestudeerden van de theateropleidingen voor het werk in jeugdtheaterscholen. De theaterscholen voorzien dus bij velen in een behoefte. Ongeacht leeftijd of culturele achtergrond. Ik wil hier echter niet de suggestie wekken dat jeugdtheaterscholen nooit eerder hun weg naar het VSBfonds hadden gevonden. Incidenteel ontvingen wij aanvragen en konden wij ook daadwerkelijk een financiële bijdrage leveren. En wij blijven ook naast de stimuleringsregeling openstaan voor dergelijke aanvragen.

Dit alles past ook in de reguliere werkwijze van ons fonds: op jaarbasis bereiken ons 4.000 á 5.000 donatieverzoeken van uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Ongeveer de helft van de aanvragen komen in aanmerking voor een daadwerkelijke honorering. Gebaseerd op historische doelstellingen hebben wij voor een breed donatiebeleid gekozen. Wij richten onze aandacht dan ook niet alleen op initiatieven uit de kunst & cultuursector, maar schenken ook aandacht aan projecten op het gebied van zorg & welzijn, natuur & milieu en sport & vrije tijd.

Ons streven daarbij is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Sleutelwoorden in ons beleid zijn participatie en ontplooiing. Wij ondersteunen dus veelal initiatieven die mensen bij de samenleving betrekken. Met de introductie van de stimuleringsregeling hebben wij nu echter een kans gevonden en gegrepen om een structurele impuls te geven aan een belangwekkend maatschappelijk fenomeen. Het geld dat wij samen met het ministerie van OCW beschikbaar stellen moet u, als jeugdtheaterschool, echter wel verdienen. Zelfs het totaalbedrag van 1 miljoen Euro is immers niet toerijkend als alle 40 scholen er een maximaal beroep op zouden willen doen.

Dus is het van belang dat u aan ons duidelijk maakt welk bedrag u nodig heeft om uw organisatie in kwalitatief opzicht op een hoger plan te brengen en hoe u dat denk te realiseren. Theaterwerk NL kan u daar ongetwijfeld bij helpen. Het beheer van de gelden is in de handen gelegd van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. Ik gaf zojuist al aan dat wij hopen dat deze stimuleringsregeling zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de jeugdtheaterscholen. Het spreekt echter voor zich dat wij als investeerders in deze regeling ook waarborgen willen hebben dat uw -en onze inspanning een blijvend effect zullen hebben.

Continuïteit is dus een belangrijk aspect. En hierbij dienen ook de gemeentes en provincies hun verantwoordelijkheid te nemen en in hun subsidiebeleid voldoende ruimte te scheppen voor jeugdtheaterscholen. Dit is ook de reden waarom wij deze lagere overheden actief betrokken willen zien bij uw aanvragen onder de regeling. Concluderend: de ruim 40 jeugdtheaterscholen in Nederland werken onder zeer verschillende omstandigheden.

Financiële en facilitaire aspecten alsmede de inhoudelijke kwaliteit en mate van professionaliteit van de organisaties vertonen onderling grote verschillen. Met deze regeling willen wij een prachtig maatschappelijk initiatief helpen inbedden en bestendigen. Wij hopen, nee, wij vertrouwen erop dat de regeling een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van jeugdtheaterscholen en zal leiden tot een bloeiende toekomst op heel veel schoolpodia.

Ik wens u allen daarbij heel veel succes.